Logo

GLASNIKOV TJEDAN

Kategorija: Urednička kolumna

Branka-juliusPočetak školske godine i pribivanje vladinih dužnosnika na otvaranju školske godine u narodnosnim ustanovama u održavanju narodnosnih samouprava, u prvom redu državnih, prilika je da oni sažmu i naglase veličinu državne potpore namijenjene školama. Hrvati u Mađarskoj u svom održavanju imaju tri školske ustanove. U održavanju Hrvatske državne samouprave dvije dvojezične ustanove: Hrvatski vrtić, osnovnu školu i učenički doma u Santovu i Hrvatski vrtić, osnovnu školu, gimnaziju i učenički dom u Pečuhu sa sambotelskom podružnicom hrvatskog vrtića, te dvojezičnu Hrvatsku osnovnu školu u Koljnofu u održavanju koljnofske Hrvatske samouprave.

Državni tajnik Ministarstva ljudskih resursa zadužen za crkvene, društvene i narodnosne veze u svom govoru na svečanosti otvaranja školske godine u bajskome središtu Nijemaca u Mađarskoj, naglasio je da će narodnosne samouprave u Mađarskoj 2017. u godini dobiti 8,7 milijarde forinti, a primjerice 2010. godine dobile su 3,2 milijarde forinti. Tom prigodom, donosi MTI (Mađarska izvještajna agencija), govoreći o narodnosnim ustanovama, kazao je da će još ove godine biti dovršeno Kazalište ovdašnjih Nijemaca u Seksaru, u što je uloženo 200 milijuna forinta. Više od 65 milijuna forinti u programu obnove dobile su narodnosne samouprave za škole i vrtiće, a s 90 milijuna forinta obnovljen je Iglauer park u Városlődu. Ovih se dana rodila odluka o obnovi triju njemačkih ustanova: narodnosnog vrtića u Vemenu (Véménd) s potporom od 28 milijuna forinta, jaslica i vrtića u Nadošu (Mecseknádas) s potporom od 20 milijuna forinti i odluka o potpori obnove narodnosne njemačke gimnazije i učeničkog doma u Pesterzsébetu, s potporom od 14 milijuna forinta. Uz rečeno, u skladu s odlukom nadležnog Ministarstva i narodnosnih samouprava Opći kulturni centar Nijemaca u Mađarskoj, koji ove godine obilježava 25 godinu djelovanja, dobio je potporu od 25 milijuna forinta. Državni je tajnik dodao da trinaest narodnosnih zajednica u Mađarskoj, u 2010. godini održavalo je desetak ustanova. Danas je taj broj 74 ustanove, od čega 45 ustanova održavaju Nijemci u Mađarskoj. Samo ove godine oni su u svoje održavanje preuzeli ili utemeljenjem postali održavatelji 13 ustanova. Državni tajnik bio je i ma otvaranju školske godine u Rumunjskom vrtiću i osnovnoj školi u Batanji, te naglasio da će mađarska vlada i ubuduće nastaviti narodnosnu i vjersku politiku poradi jačanja narodnosnih zajednica u Mađarskoj. Pritom reče da će rumunjska gimnazija u Gyuli uskoro dobiti potporu od 35 milijuna forinti. U tome gradu, u tamošnjemu rumunjskom dvojezičnom središtu uči 420 učenika. U skladu s naraslom potporom, Rumunjska državna samouprava namjerava preuzeti dvojezične rumunjske škole i utemeljiti Metodički centar i rumunjsko kazalište.

Prigodom otvaranja podružnice pečuškog vrtića u Sambotelu, zamjenik državnog tajnika Ministarstva ljudskih resursa zadužen za crkvene, društvene i narodnosne veze naglasio je da u Mađarskom parlamentu 13 ovdašnjih narodnosnih zajednica imaju svoga glasnogovornika od 2014. godine, da sve narodnosne zajednice mogu birati državne i mjesne narodnosne samouprave, za čije djelovanje mađarska vlada iz godine u godinu daje sve veću potporu. U proračunu za 2017. stavka narodnosne potpore iznosi 8,2 milijarde forinti, a ona je 2010. bila 3,6 milijarde forinti. Dodao je da trenutno u Mađarskoj 12 500 djece pohađa odgojno-obrazovne ustanove koje su u održavanju narodnosti, a taj je broj 2010. jedva prelazio brojku od 3000 djece.

Branka Pavić Blažetin

 

Tagged under: Glasnikov tjedan,
© 2014. Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft.